Audio

 • Namokara Manta
 • Visatta Kandottalanuyaram -...
 • Maha Mastakabhisheka Mahotsava
 • Dalore kalshadalore
 • Pankida...Pankida....
 • Rangma...Rangma...
 • Rangama... Rangama...
 • Kesariya...Kesariya...
 • Bhaje Bham... Bham... Bham...
 • Gomataswamiya Mastkabhisheka
 • Acharya Sri Vardhamana
 • Bara Salo Me Ek Bar
 • Gomatesh Sri Bahubali
 • Vishwashanti
 • Audio Guide - Introduction ...
 • Audio Guide - Vindhyagiri Hill
 • Audio Guide - Entrance to V...
 • Audio Guide - Brahma Temple
 • Audio Guide - Chavvisa Thee...